Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:18-21

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Mark 14:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As they were reclining {at the table} and eating, Jesus said, ""Truly I say to you that one of you will betray Me--one who is eating with Me."
NA26 – καὶ ἀνακειμένων (5740) αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων (5723) Ἰησοῦς εἶπεν, (5627) Ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει (5692) με, ἐσθίων (5723) μετ ἐμοῦ.
WH – και ανακειμενων (5740) αυτων και εσθιοντων (5723) ο ιησους ειπεν (5627) αμην λεγω (5719) υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει (5692) με ο εσθιων (5723) μετ εμου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܘܠܳܥܣܺܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܥܰܡܝ ܗܽܘ ܢܰܫܠܡܰܢܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They began to be grieved and to say to Him one by one, ""Surely not I?"
NA26 – ἤρξαντο λυπεῖσθαι (5745) καὶ λέγειν (5721) αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς, Μήτι ἐγώ;
WH – ηρξαντο (5668) λυπεισθαι (5745) και λεγειν (5721) αυτω εις κατα εις μητι εγω
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܺܝܘ ܡܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܩܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""{It is} one of the twelve, one who dips with Me in the bowl.
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Εἷς τῶν δώδεκα, ἐμβαπτόμενος (5734) μετ ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον.
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις εις των δωδεκα ο εμβαπτομενος (5734) μετ εμου εις το [ [εν] | ] τρυβλιον
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܕ݁ܨܳܒ݂ܰܥ ܥܰܡܝ ܒ݁ܠܰܓ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For the Son of Man {is to} go just as it is written of Him; but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! {It would have been} good for that man if he had not been born."
NA26 – ὅτι μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει (5719) καθὼς γέγραπται (5769) περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· (5743) καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη (5681) ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
WH – οτι ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει (5719) καθως γεγραπται (5769) περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται (5743) καλον αυτω ει ουκ εγεννηθη (5681) ο ανθρωπος εκεινος
PES – ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain