Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:2

New American Standard Version
Mark 14:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for they were saying, ""Not during the festival, otherwise there might be a riot of the people."
NA26 – ἔλεγον (5707) γάρ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε ἔσται (5704) θόρυβος τοῦ λαοῦ.
WH – ελεγον (5707) γαρ μη εν τη εορτη μηποτε εσται (5695) θορυβος του λαου
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܒ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܒ݁ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile