Lectionary Calendar
Friday, February 23rd, 2024
the First Week of Lent
There are 37 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:3

New American Standard Bible
Mark 14:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While He was in Bethany at the home of Simon the leper, and reclining {at the table,} there came a woman with an alabaster vial of very costly perfume of pure nard; {and} she broke the vial and poured it over His head.
NA26 – Καὶ ὄντος (5752) αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου (5740) αὐτοῦ ἦλθεν (5627) γυνὴ ἔχουσα (5723) ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα (5660) τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν (5656) αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.
WH – και οντος (5723) αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνος του λεπρου κατακειμενου (5740) αυτου ηλθεν (5627) γυνη εχουσα (5723) αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτελους συντριψασα (5660) την αλαβαστρον κατεχεεν (5656) αυτου της κεφαλης
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܽܘ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܓ݁ܰܪܒ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܶܝܗ ܫܳܛܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܕ݁ܢܰܪܕ݁ܺܝܢ ܪܺܫܳܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚܬ݂ܳܗ ܘܰܐܫܦ݁ܰܥܬ݂ܳܗ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile