Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 2:23-28

New American Standard Version
Mark 2:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And it happened that He was passing through the grainfields on the Sabbath, and His disciples began to make their way along while picking the heads {of grain.}
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ τῶν σπορίμων, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν (5721) τίλλοντες (5723) τοὺς στάχυας.
WH – και εγενετο (5633) αυτον εν τοις σαββασιν [ διαπορευεσθαι (5738) | παραπορευεσθαι (5738) ] δια των σποριμων και οι μαθηται αυτου ηρξαντο (5668) οδον ποιειν (5721) τιλλοντες (5723) τους σταχυας
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܶܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܳܠܓ݁ܺܝܢ ܫܶܒ݁ܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 2:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Pharisees were saying to Him, ""Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?"
NA26 – καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον (5707) αὐτῷ, Ἴδε (5657) τί ποιοῦσιν (5719) τοῖς σάββασιν οὐκ ἔξεστιν;
WH – και οι φαρισαιοι ελεγον (5707) αυτω ιδε (5628) τι ποιουσιν (5719) τοις σαββασιν ο ουκ εξεστιν (5719)
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܀
Lexical Parser:  
Mark 2:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He *said to them, ""Have you never read what David did when he was in need and he and his companions became hungry;
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε (5627) τί ἐποίησεν (5656) Δαυίδ, ὅτε χρείαν ἔσχεν (5627) καὶ ἐπείνασεν (5656) αὐτὸς καὶ οἱ μετ αὐτοῦ;
WH – και λεγει (5719) αυτοις ουδεποτε ανεγνωτε (5627) τι εποιησεν (5656) δαυιδ οτε χρειαν εσχεν (5627) και επεινασεν (5656) αυτος και οι μετ αυτου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܣܬ݁ܢܶܩ ܘܰܟ݂ܦ݂ܶܢ ܗܽܘ ܘܰܕ݂ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 2:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – how he entered the house of God in the time of Abiathar {the} high priest, and ate the consecrated bread, which is not lawful for {anyone} to eat except the priests, and he also gave it to those who were with him?"
NA26 – πῶς εἰσῆλθεν (5627) εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ Ἀβιαθὰρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, (5627) οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν (5629) εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς, καὶ ἔδωκεν (5656) καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν; (5752)
WH – [ [πως] | πως ] εισηλθεν (5627) εις τον οικον του θεου επι αβιαθαρ αρχιερεως και τους αρτους της προθεσεως εφαγεν (5627) ους ουκ εξεστιν (5719) φαγειν (5629) ει μη τους ιερεις και εδωκεν (5656) και τοις συν αυτω ουσιν (5723)
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܒ݂ܺܝܬ݂ܳܪ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܽܘܪܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܟ݂ܰܠ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  
Mark 2:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus said to them, ""The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath.
NA26 – καὶ ἔλεγεν (5707) αὐτοῖς, Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο (5633) καὶ οὐχ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον·
WH – και ελεγεν (5707) αυτοις το σαββατον δια τον ανθρωπον εγενετο (5633) και ουχ ο ανθρωπος δια το σαββατον
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܪܝܰܬ݂ ܘܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 2:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""So the Son of Man is Lord even of the Sabbath."
NA26 – ὥστε κύριός ἐστιν (5748) υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.
WH – ωστε κυριος εστιν (5719) ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου
PES – ܡܳܪܶܗ ܗ݈ܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܘܳܐܦ݂ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser: