Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:1-8

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 12:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At that time Jesus went through the grainfields on the Sabbath, and His disciples became hungry and began to pick the heads {of grain} and eat.
NA26 – Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη (5675) Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, (5656) καὶ ἤρξαντο τίλλειν (5721) στάχυας καὶ ἐσθίειν. (5721)
WH – εν εκεινω τω καιρω επορευθη (5675) ο ιησους τοις σαββασιν δια των σποριμων οι δε μαθηται αυτου επεινασαν (5656) και ηρξαντο (5668) τιλλειν (5721) σταχυας και εσθιειν (5721)
PES – ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܶܐ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܦ݂ܶܢܘ ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܳܠܓ݁ܺܝܢ ܫܶܒ݁ܠܶܐ ܘܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 12:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when the Pharisees saw {this,} they said to Him, ""Look, Your disciples do what is not lawful to do on a Sabbath."
NA26 – οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες (5631) εἶπαν (5627) αὐτῷ, Ἰδοὺ (5628) οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν (5719) οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν (5721) ἐν σαββάτῳ.
WH – οι δε φαρισαιοι ιδοντες (5631) ειπαν (5627) αυτω ιδου (5640) οι μαθηται σου ποιουσιν (5719) ο ουκ εξεστιν (5719) ποιειν (5721) εν σαββατω
PES – ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܗܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 12:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He said to them, ""Have you not read what David did when he became hungry, he and his companions,
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέγνωτε (5627) τί ἐποίησεν (5656) Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν (5656) καὶ οἱ μετ αὐτοῦ;
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις ουκ ανεγνωτε (5627) τι εποιησεν (5656) δαυιδ οτε επεινασεν (5656) και οι μετ αυτου
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܦ݂ܶܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 12:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – how he entered the house of God, and they ate the consecrated bread, which was not lawful for him to eat nor for those with him, but for the priests alone?
NA26 – πῶς εἰσῆλθεν (5627) εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον, (5627) οὐκ ἐξὸν ἦν (5713) αὐτῷ φαγεῖν (5629) οὐδὲ τοῖς μετ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις;
WH – πως εισηλθεν (5627) εις τον οικον του θεου και τους αρτους της προθεσεως εφαγον (5627) ο ουκ εξον (5723) ην (5707) αυτω φαγειν (5629) ουδε τοις μετ αυτου ει μη τοις ιερευσιν μονοις
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܽܘܪܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܟ݂ܰܠ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܘܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 12:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Or have you not read in the Law, that on the Sabbath the priests in the temple break the Sabbath and are innocent?
NA26 – οὐκ ἀνέγνωτε (5627) ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν (5719) καὶ ἀναίτιοί εἰσιν; (5748)
WH – η ουκ ανεγνωτε (5627) εν τω νομω οτι τοις σαββασιν οι ιερεις εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν (5719) και αναιτιοι εισιν (5719)
PES – ܐܰܘ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܽܐܘܪܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܗܢܶܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܡܰܚܠܺܝܢ ܠܳܗ ܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܥܶܕ݂ܠܳܝ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 12:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But I say to you that something greater than the temple is here.
NA26 – λέγω (5719) δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν (5748) ὧδε.
WH – λεγω (5719) δε υμιν οτι του ιερου μειζον εστιν (5719) ωδε
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 12:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But if you had known what this means, 'I , ,' you would not have condemned the innocent.
NA26 – εἰ δὲ ἐγνώκειτε (5715) τί ἐστιν, (5748) Ἔλεος θέλω (5719) καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε (5656) τοὺς ἀναιτίους.
WH – ει δε εγνωκειτε (5715) τι εστιν (5719) ελεος θελω (5719) και ου θυσιαν ουκ αν κατεδικασατε (5656) τους αναιτιους
PES – ܐܶܠܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܰܘ ܚܢܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܝܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܥܶܕ݂ܠܳܝ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 12:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For the Son of Man is Lord of the Sabbath."
NA26 – κύριος γάρ ἐστιν (5748) τοῦ σαββάτου υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
WH – κυριος γαρ εστιν (5719) του σαββατου ο υιος του ανθρωπου
PES – ܡܳܪܳܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain