Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:11-12

New American Standard Version
Matthew 12:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""What man is there among you who has a sheep, and if it falls into a pit on the Sabbath, will he not take hold of it and lift it out?
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Τίς ἔσται (5704) ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει (5719) πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ (5632) τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει (5692) αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; (5692)
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις τις [ [εσται] (5695) | εσται (5695) ] εξ υμων ανθρωπος ος εξει (5692) προβατον εν και εαν εμπεση (5632) τουτο τοις σαββασιν εις βοθυνον ουχι κρατησει (5692) αυτο και εγερει (5692)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܚܰܕ݂ ܘܶܐܢ ܢܳܦ݂ܶܠ ܒ݁ܚܰܒ݁ܳܪܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܳܚܶܕ݂ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 12:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""How much more valuable then is a man than a sheep! So then, it is lawful to do good on the Sabbath."
NA26 – πόσῳ οὖν διαφέρει (5719) ἄνθρωπος προβάτου. ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν. (5721)
WH – ποσω ουν διαφερει (5719) ανθρωπος προβατου ωστε εξεστιν (5719) τοις σαββασιν καλως ποιειν (5721)
PES – ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܀
Lexical Parser: