Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:20

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 18:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For where two or three have gathered together in My name, I am there in their midst."
NA26 – οὗ γάρ εἰσιν (5748) δύο τρεῖς συνηγμένοι (5772) εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι (5748) ἐν μέσῳ αὐτῶν.
WH – ου γαρ εισιν (5719) δυο η τρεις συνηγμενοι (5772) εις το εμον ονομα εκει ειμι (5719) εν μεσω αυτων
PES – ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܐܰܘ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܒ݁ܫܶܡܝ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain