Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:13-15

New American Standard Version
Matthew 19:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then {some} children were brought to Him so that He might lay His hands on them and pray; and the disciples rebuked them.
NA26 – Τότε προσηνέχθησαν (5681) αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ (5632) αὐτοῖς καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν (5656) αὐτοῖς.
WH – τοτε προσηνεχθησαν (5681) αυτω παιδια ινα τας χειρας επιθη (5632) αυτοις και προσευξηται (5667) οι δε μαθηται επετιμησαν (5656) αυτοις
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܛܠܳܝܶܐ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܘܰܟ݂ܰܐܘ ܒ݁ܗܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 19:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jesus said, ""Let the children alone, and do not hinder them from coming to Me; for the kingdom of heaven belongs to such as these."
NA26 – δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, (5627) Ἄφετε (5628) τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε (5720) αὐτὰ ἐλθεῖν (5629) πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν (5748) βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
WH – ο δε ιησους ειπεν (5627) αφετε (5628) τα παιδια και μη κωλυετε (5720) αυτα ελθειν (5629) προς με των γαρ τοιουτων εστιν (5719) η βασιλεια των ουρανων
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܛܠܳܝܶܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 19:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After laying His hands on them, He departed from there.
NA26 – καὶ ἐπιθεὶς (5631) τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη (5675) ἐκεῖθεν.
WH – και επιθεις (5631) τας χειρας αυτοις επορευθη (5675) εκειθεν
PES – ܘܣܳܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile