Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:13-15

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 19:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then {some} children were brought to Him so that He might lay His hands on them and pray; and the disciples rebuked them.
NA26 – Τότε προσηνέχθησαν (5681) αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ (5632) αὐτοῖς καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν (5656) αὐτοῖς.
WH – τοτε προσηνεχθησαν (5681) αυτω παιδια ινα τας χειρας επιθη (5632) αυτοις και προσευξηται (5667) οι δε μαθηται επετιμησαν (5656) αυτοις
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܛܠܳܝܶܐ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܘܰܟ݂ܰܐܘ ܒ݁ܗܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 19:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jesus said, ""Let the children alone, and do not hinder them from coming to Me; for the kingdom of heaven belongs to such as these."
NA26 – δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, (5627) Ἄφετε (5628) τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε (5720) αὐτὰ ἐλθεῖν (5629) πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν (5748) βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
WH – ο δε ιησους ειπεν (5627) αφετε (5628) τα παιδια και μη κωλυετε (5720) αυτα ελθειν (5629) προς με των γαρ τοιουτων εστιν (5719) η βασιλεια των ουρανων
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܛܠܳܝܶܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 19:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After laying His hands on them, He departed from there.
NA26 – καὶ ἐπιθεὶς (5631) τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη (5675) ἐκεῖθεν.
WH – και επιθεις (5631) τας χειρας αυτοις επορευθη (5675) εκειθεν
PES – ܘܣܳܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain