Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:23

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 21:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He entered the temple, the chief priests and the elders of the people came to Him while He was teaching, and said, ""By what authority are You doing these things, and who gave You this authority?"
NA26 – Καὶ ἐλθόντος (5631) αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον (5656) αὐτῷ διδάσκοντι (5723) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες, (5723) Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; (5719) καὶ τίς σοι ἔδωκεν (5656) τὴν ἐξουσίαν ταύτην;
WH – και ελθοντος (5631) αυτου εις το ιερον [ | ] αυτω διδασκοντι (5723) οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες (5723) εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις (5719) και τις σοι εδωκεν (5656) την εξουσιαν ταυτην
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܡܰܢܽܘ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain