Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:23-33; Mark 12:18-27; Luke 20:27-38

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 22:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On that day {some} Sadducees (who say there is no resurrection) came to Jesus and questioned Him,
NA26 – Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον (5656) αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, λέγοντες (5723) μὴ εἶναι (5750) ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν (5656) αὐτὸν
WH – εν εκεινη τη ημερα προσηλθον (5627) αυτω σαδδουκαιοι λεγοντες (5723) μη ειναι (5721) αναστασιν και επηρωτησαν (5656) αυτον
PES – ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܝܬ݁ ܚܰܝܰܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 22:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – asking, ""Teacher, Moses said, ' , , .'
NA26 – λέγοντες, (5723) Διδάσκαλε, Μωϋσῆς εἶπεν, (5627) Ἐάν τις ἀποθάνῃ (5632) μὴ ἔχων (5723) τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει (5692) ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει (5692) σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.
WH – λεγοντες (5723) διδασκαλε μωυσης ειπεν (5627) εαν τις αποθανη (5632) μη εχων (5723) τεκνα επιγαμβρευσει (5692) ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει (5692) σπερμα τω αδελφω αυτου
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܕ݁ܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܡܽܘܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܢܶܣܰܒ݂ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܰܢܩܺܝܡ ܙܰܪܥܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 22:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Now there were seven brothers with us; and the first married and died, and having no children left his wife to his brother;
NA26 – ἦσαν (5713) δὲ παρ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ πρῶτος γήμας (5660) ἐτελεύτησεν, (5656) καὶ μὴ ἔχων (5723) σπέρμα ἀφῆκεν (5656) τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ·
WH – ησαν (5707) δε παρ ημιν επτα αδελφοι και ο πρωτος γημας (5660) ετελευτησεν (5656) και μη εχων (5723) σπερμα αφηκεν (5656) την γυναικα αυτου τω αδελφω αυτου
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܐܰܚܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܫܩܰܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܡܺܝܬ݂ ܘܰܕ݂ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܫܰܒ݂ܩܳܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 22:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so also the second, and the third, down to the seventh.
NA26 – ὁμοίως καὶ δεύτερος καὶ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά.
WH – ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα
PES – ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܘܳܐܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܫܰܒ݂ܥܳܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 22:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Last of all, the woman died.
NA26 – ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν (5627) γυνή.
WH – υστερον δε παντων απεθανεν (5627) η γυνη
PES – ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 22:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""In the resurrection, therefore, whose wife of the seven will she be? For they all had {married} her."
NA26 – ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται (5704) γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον (5627) αὐτήν.
WH – εν τη αναστασει ουν τινος των επτα εσται (5695) γυνη παντες γαρ εσχον (5627) αυτην
PES – ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܢܰܣܒ݁ܽܘܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 22:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jesus answered and said to them, ""You are mistaken, not understanding the Scriptures nor the power of God.
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Πλανᾶσθε (5744) μὴ εἰδότες (5761) τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ·
WH – αποκριθεις (5679) δε ο ιησους ειπεν (5627) αυτοις πλανασθε (5743) μη ειδοτες (5761) τας γραφας μηδε την δυναμιν του θεου
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܛܳܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 22:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven.
NA26 – ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν (5719) οὔτε γαμίζονται, (5743) ἀλλ ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν. (5748)
WH – εν γαρ τη αναστασει ουτε γαμουσιν (5719) ουτε γαμιζονται (5743) αλλ ως αγγελοι εν τω ουρανω εισιν (5719)
PES – ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܢܶܫܶܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܢܶܫܶܐ ܗܳܘܝܳܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 22:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But regarding the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God:
NA26 – περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε (5627) τὸ ῥηθὲν (5685) ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος, (5723)
WH – περι δε της αναστασεως των νεκρων ουκ ανεγνωτε (5627) το ρηθεν (5685) υμιν υπο του θεου λεγοντος (5723)
PES – ܥܰܠ ܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 22:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'I God , God , God '? He is not the God of the dead but of the living."
NA26 – Ἐγώ εἰμι (5748) θεὸς Ἀβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν (5748) θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων. (5723)
WH – εγω ειμι (5719) ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ ουκ εστιν (5719) [ο] θεος νεκρων αλλα ζωντων (5723)
PES – ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 22:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the crowds heard {this,} they were astonished at His teaching.
NA26 – καὶ ἀκούσαντες (5660) οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.
WH – και ακουσαντες (5660) οι οχλοι εξεπλησσοντο (5712) επι τη διδαχη αυτου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܡܗܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 12:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Some} Sadducees (who say that there is no resurrection) *came to Jesus, and {began} questioning Him, saying,
NA26 – Καὶ ἔρχονται (5736) Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν (5719) ἀνάστασιν μὴ εἶναι, (5750) καὶ ἐπηρώτων (5707) αὐτὸν λέγοντες, (5723)
WH – και ερχονται (5736) σαδδουκαιοι προς αυτον οιτινες λεγουσιν (5719) αναστασιν μη ειναι (5721) και επηρωτων (5707) αυτον λεγοντες (5723)
PES – ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 12:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Teacher, Moses wrote for us that and leaves behind a wife , .
NA26 – Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν (5656) ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ (5632) καὶ καταλίπῃ (5632) γυναῖκα καὶ μὴ ἀφῇ (5632) τέκνον, ἵνα λάβῃ (5632) ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.
WH – διδασκαλε μωυσης εγραψεν (5656) ημιν οτι εαν τινος αδελφος αποθανη (5632) και καταλιπη (5632) γυναικα και μη αφη (5632) τεκνον ινα λαβη (5632) ο αδελφος αυτου την γυναικα και εξαναστηση (5661) σπερμα τω αδελφω αυτου
PES – ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܶܐܢ ܡܳܐܶܬ݂ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܘܫܳܒ݂ܶܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܢܶܣܰܒ݂ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܰܢܩܺܝܡ ܙܰܪܥܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 12:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""There were seven brothers; and the first took a wife, and died leaving no children.
NA26 – ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν· (5713) καὶ πρῶτος ἔλαβεν (5627) γυναῖκα, καὶ ἀποθνῄσκων (5723) οὐκ ἀφῆκεν (5656) σπέρμα·
WH – επτα αδελφοι ησαν (5707) και ο πρωτος ελαβεν (5627) γυναικα και αποθνησκων (5723) ουκ αφηκεν (5656) σπερμα
PES – ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܰܚܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܡܺܝܬ݂ ܘܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩ ܙܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 12:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The second one married her, and died leaving behind no children; and the third likewise;
NA26 – καὶ δεύτερος ἔλαβεν (5627) αὐτήν, καὶ ἀπέθανεν (5627) μὴ καταλιπὼν (5631) σπέρμα· καὶ τρίτος ὡσαύτως·
WH – και ο δευτερος ελαβεν (5627) αυτην και απεθανεν (5627) μη καταλιπων (5631) σπερμα και ο τριτος ωσαυτως
PES – ܘܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܢܰܣܒ݁ܳܗ ܘܡܺܝܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܗܽܘ ܫܒ݂ܰܩ ܙܰܪܥܳܐ ܘܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
Mark 12:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {so} all seven left no children. Last of all the woman died also.
NA26 – καὶ οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν (5656) σπέρμα. ἔσχατον πάντων καὶ γυνὴ ἀπέθανεν. (5627)
WH – και οι επτα ουκ αφηκαν (5656) σπερμα εσχατον παντων και η γυνη απεθανεν (5627)
PES – ܘܫܰܒ݂ܥܳܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܢܰܣܒ݁ܽܘܗ ܘܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܙܰܪܥܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܐܳܦ݂ ܗܺܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 12:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""In the resurrection, when they rise again, which one's wife will she be? For all seven had married her."
NA26 – ἐν τῇ ἀναστάσει ,ὅταν ἀναστῶσιν, τίνος αὐτῶν ἔσται (5704) γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον (5627) αὐτὴν γυναῖκα.
WH – εν τη αναστασει [ | [οταν αναστωσιν] (5632) ] τινος αυτων εσται (5695) γυνη οι γαρ επτα εσχον (5627) αυτην γυναικα
PES – ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܰܒ݂ܥܳܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܢܰܣܒ݁ܽܘܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 12:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus said to them, ""Is this not the reason you are mistaken, that you do not understand the Scriptures or the power of God?
NA26 – ἔφη (5713) αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε (5743) μὴ εἰδότες (5761) τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ;
WH – εφη (5707) αυτοις ο ιησους ου δια τουτο πλανασθε (5743) μη ειδοτες (5761) τας γραφας μηδε την δυναμιν του θεου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܛܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 12:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven.
NA26 – ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, (5632) οὔτε γαμοῦσιν (5719) οὔτε γαμίζονται, (5743) ἀλλ εἰσὶν (5748) ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
WH – οταν γαρ εκ νεκρων αναστωσιν (5632) ουτε γαμουσιν (5719) ουτε γαμιζονται (5743) αλλ εισιν (5719) ως αγγελοι εν τοις ουρανοις
PES – ܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܳܡܘ ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܢܶܫܶܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܢܶܫܶܐ ܗܳܘܝܳܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 12:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But regarding the fact that the dead rise again, have you not read in the book of Moses, in the {passage} about {the burning} bush, how God spoke to him, saying, 'I God , God , and the God of Jacob'?
NA26 – περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται (5743) οὐκ ἀνέγνωτε (5627) ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν (5627) αὐτῷ θεὸς λέγων, (5723) Ἐγὼ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ;
WH – περι δε των νεκρων οτι εγειρονται (5743) ουκ ανεγνωτε (5627) εν τη βιβλω μωυσεως επι του βατου πως ειπεν (5627) αυτω ο θεος λεγων (5723) εγω ο θεος αβρααμ και [ | [ο] ] θεος ισαακ και [ | [ο] ] θεος ιακωβ
PES – ܥܰܠ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܢ ܣܰܢܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain