Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:33-34; 1 Corinthians 6:10; 15:50; Galatians 5:21; Ephesians 5:5

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 25:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He will put the sheep on His right, and the goats on the left.
NA26 – καὶ στήσει (5692) τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.
WH – και στησει (5692) τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου τα δε εριφια εξ ευωνυμων
PES – ܘܰܢܩܺܝܡ ܥܶܪܒ݁ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܰܓ݂ܕ݂ܰܝܳܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 25:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then the King will say to those on His right, 'Come, you who are blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
NA26 – τότε ἐρεῖ (5692) βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε, (5773) οἱ εὐλογημένοι (5772) τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε (5657) τὴν ἡτοιμασμένην (5772) ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου·
WH – τοτε ερει (5692) ο βασιλευς τοις εκ δεξιων αυτου δευτε (5720) οι ευλογημενοι (5772) του πατρος μου κληρονομησατε (5657) την ητοιμασμενην (5772) υμιν βασιλειαν απο καταβολης κοσμου
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܬ݁ܰܘ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܝܺܪܰܬ݂ܘ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor thieves, nor {the} covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers, will inherit the kingdom of God.
NA26 – οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν. (5692)
WH – ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ου μεθυσοι ου λοιδοροι ουχ αρπαγες βασιλειαν θεου κληρονομησουσιν (5692)
PES – ܘܠܳܐ ܥܳܠܽܘܒ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܪܰܘܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܡܨܰܥܪܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 15:50
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I say this, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; nor does the perishable inherit the imperishable.
NA26 – Τοῦτο δέ φημι, (5748) ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι (5658) οὐ δύναται, (5736) οὐδὲ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ. (5719)
WH – τουτο δε φημι (5719) αδελφοι οτι σαρξ και αιμα βασιλειαν θεου κληρονομησαι (5658) ου δυναται (5736) ουδε η φθορα την αφθαρσιαν κληρονομει (5719)
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܠܡܺܐܪܰܬ݂ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܘܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܝܳܪܶܬ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 5:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God.
NA26 – φθόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, προλέγω (5719) ὑμῖν καθὼς προεῖπον (5627) ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες (5723) βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. (5692)
WH – φθονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτοις α προλεγω (5719) υμιν καθως προειπον (5627) οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντες (5723) βασιλειαν θεου ου κληρονομησουσιν (5692)
PES – ܚܣܳܡܳܐ ܩܶܛܠܳܐ ܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܙܡܳܪܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܳܡܶܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Ephesians 5:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this you know with certainty, that no immoral or impure person or covetous man, who is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and God.
NA26 – τοῦτο γὰρ ἴστε (5759) γινώσκοντες (5723) ὅτι πᾶς πόρνος ἀκάθαρτος πλεονέκτης, ἐστιν (5748) εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει (5719) κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ.
WH – τουτο γαρ ιστε (5759) γινωσκοντες (5723) οτι πας πορνος η ακαθαρτος η πλεονεκτης ο εστιν (5719) ειδωλολατρης ουκ εχει (5719) κληρονομιαν εν τη βασιλεια του χριστου και θεου
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܙܰܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܐܰܘ ܥܳܠܽܘܒ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܦ݁ܳܠܰܚ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain