Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:1-2

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 26:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus had finished all these words, He said to His disciples,
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ὅτε ἐτέλεσεν (5656) Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν (5627) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
WH – και εγενετο (5633) οτε ετελεσεν (5656) ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν (5627) τοις μαθηταις αυτου
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You know that after two days the Passover is coming, and the Son of Man is {to be} handed over for crucifixion."
NA26 – Οἴδατε (5758) ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, (5736) καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται (5743) εἰς τὸ σταυρωθῆναι. (5683)
WH – οιδατε (5758) οτι μετα δυο ημερας το πασχα γινεται (5736) και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται (5743) εις το σταυρωθηναι (5683)
PES – ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܕ݁ܢܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain