Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:14-16

New American Standard Version
Matthew 26:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then one of the twelve, named Judas Iscariot, went to the chief priests
NA26 – Τότε πορευθεὶς (5679) εἷς τῶν δώδεκα, λεγόμενος (5746) Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς
WH – τοτε πορευθεις (5679) εις των δωδεκα ο λεγομενος (5746) ιουδας ισκαριωτης προς τους αρχιερεις
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܰܠ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said, ""What are you willing to give me to betray Him to you?" And they weighed out thirty pieces of silver to him.
NA26 – εἶπεν, (5627) Τί θέλετέ (5719) μοι δοῦναι (5629) κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω (5692) αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν (5627) αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.
WH – ειπεν (5627) τι θελετε (5719) μοι δουναι (5629) καγω υμιν παραδωσω (5692) αυτον οι δε εστησαν (5656) αυτω τριακοντα αργυρια
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡܘ ܠܶܗ ܬ݁ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܕ݁ܟ݂ܶܣܦ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – From then on he {began} looking for a good opportunity to betray Jesus.
NA26 – καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει (5707) εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ. (5632)
WH – και απο τοτε εζητει (5707) ευκαιριαν ινα αυτον παραδω (5632)
PES – ܘܡܶܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܦ݁ܶܠܥܳܐ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile