Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:20-30

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 26:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when evening came, Jesus was reclining {at the table} with the twelve disciples.
NA26 – Ὀψίας δὲ γενομένης (5637) ἀνέκειτο (5711) μετὰ τῶν δώδεκα.
WH – οψιας δε γενομενης (5637) ανεκειτο (5711) μετα των δωδεκα [ [μαθητων] | ]
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܣܡܺܝܟ݂ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As they were eating, He said, ""Truly I say to you that one of you will betray Me."
NA26 – καὶ ἐσθιόντων (5723) αὐτῶν εἶπεν, (5627) Ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει (5692) με.
WH – και εσθιοντων (5723) αυτων ειπεν (5627) αμην λεγω (5719) υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει (5692) με
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܥܣܺܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܡܰܫܠܶܡ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Being deeply grieved, they each one began to say to Him, ""Surely not I, Lord?"
NA26 – καὶ λυπούμενοι (5746) σφόδρα ἤρξαντο λέγειν (5721) αὐτῷ εἷς ἕκαστος, Μήτι ἐγώ εἰμι, (5748) κύριε;
WH – και λυπουμενοι (5746) σφοδρα ηρξαντο (5668) λεγειν (5721) αυτω εις εκαστος μητι εγω ειμι (5719) κυριε
PES – ܘܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ݂ ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He answered, ""He who dipped his hand with Me in the bowl is the one who will betray Me.
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν, (5627) ἐμβάψας (5660) μετ ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ οὗτός με παραδώσει. (5692)
WH – ο δε αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) ο εμβαψας (5660) μετ εμου την χειρα εν τω τρυβλιω ουτος με παραδωσει (5692)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܰܥ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܡܝ ܒ݁ܠܰܓ݁ܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܢܰܫܠܡܰܢܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The Son of Man {is to} go, just as it is written of Him; but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been good for that man if he had not been born."
NA26 – μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει (5719) καθὼς γέγραπται (5769) περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· (5743) καλὸν ἦν (5713) αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη (5681) ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
WH – ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει (5719) καθως γεγραπται (5769) περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται (5743) καλον ην (5707) αυτω ει ουκ εγεννηθη (5681) ο ανθρωπος εκεινος
PES – ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܳܝ ܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Judas, who was betraying Him, said, ""Surely it is not I, Rabbi?" Jesus *said to him, ""You have said {it} yourself."
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ Ἰούδας παραδιδοὺς (5723) αὐτὸν εἶπεν, (5627) Μήτι ἐγώ εἰμι, (5748) ῥαββί; λέγει (5719) αὐτῷ, Σὺ εἶπας. (5627)
WH – αποκριθεις (5679) δε ιουδας ο παραδιδους (5723) αυτον ειπεν (5627) μητι εγω ειμι (5719) ραββι λεγει (5719) αυτω συ ειπας (5627)
PES – ܥܢܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܗܽܘ ܪܰܒ݁ܺܝ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While they were eating, Jesus took {some} bread, and after a blessing, He broke {it} and gave {it} to the disciples, and said, ""Take, eat; this is My body."
NA26 – Ἐσθιόντων (5723) δὲ αὐτῶν λαβὼν (5631) Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας (5660) ἔκλασεν (5656) καὶ δοὺς (5631) τοῖς μαθηταῖς εἶπεν, (5627) Λάβετε (5628) φάγετε, (5628) τοῦτό ἐστιν (5748) τὸ σῶμά μου.
WH – εσθιοντων (5723) δε αυτων λαβων (5631) ο ιησους αρτον και ευλογησας (5660) εκλασεν (5656) και δους (5631) τοις μαθηταις ειπεν (5627) λαβετε (5628) φαγετε (5628) τουτο εστιν (5719) το σωμα μου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܥܣܺܝܢ ܫܩܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܚܡܳܐ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܣܰܒ݂ܘ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܗܳܢܰܘ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when He had taken a cup and given thanks, He gave {it} to them, saying, ""Drink from it, all of you;
NA26 – καὶ λαβὼν (5631) ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας (5660) ἔδωκεν (5656) αὐτοῖς λέγων, (5723) Πίετε (5628) ἐξ αὐτοῦ πάντες,
WH – και λαβων (5631) ποτηριον [ [και] | και ] ευχαριστησας (5660) εδωκεν (5656) αυτοις λεγων (5723) πιετε (5628) εξ αυτου παντες
PES – ܘܰܫܩܰܠ ܟ݁ܳܣܳܐ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܣܰܒ݂ܘ ܐܶܫܬ݁ܰܘ ܡܶܢܶܗ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for this is My blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins.
NA26 – τοῦτο γάρ ἐστιν (5748) τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον (5746) εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
WH – τουτο γαρ εστιν (5719) το αιμα μου της διαθηκης το περι πολλων εκχυννομενον (5746) εις αφεσιν αμαρτιων
PES – ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܡܝ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܠܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in My Father's kingdom."
NA26 – λέγω (5719) δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω (5632) ἀπ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω (5725) μεθ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου.
WH – λεγω (5719) δε υμιν ου μη πιω (5632) απ αρτι εκ τουτου του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω (5725) μεθ υμων καινον εν τη βασιλεια του πατρος μου
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܫܬ݁ܶܝܘܗ݈ܝ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After singing a hymn, they went out to the Mount of Olives.
NA26 – Καὶ ὑμνήσαντες (5660) ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
WH – και υμνησαντες (5660) εξηλθον (5627) εις το ορος των ελαιων
PES – ܘܫܰܒ݁ܰܚܘ ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܠܛܽܘܪ ܙܰܝܬ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain