Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 10:16

New American Standard Bible
Matthew 10:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves; so be as wary as serpents, and as innocent as doves.
NA26 – Ἰδοὺ (5628) ἐγὼ ἀποστέλλω (5719) ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε (5737) οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.
WH – ιδου (5640) εγω αποστελλω (5719) υμας ως προβατα εν μεσω λυκων γινεσθε (5737) ουν φρονιμοι ως οι οφεις και ακεραιοι ως αι περιστεραι
PES – ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܶܐ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܕ݁ܺܐܒ݂ܶܐ ܗܘܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܘܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܡܺܝܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile