Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 11:1

New American Standard Bible
Matthew 11:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus had finished giving instructions to His twelve disciples, He went on from there to teach and preach in their cities.
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ὅτε ἐτέλεσεν (5656) Ἰησοῦς διατάσσων (5723) τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη (5627) ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν (5721) καὶ κηρύσσειν (5721) ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.
WH – και εγενετο (5633) οτε ετελεσεν (5656) ο ιησους διατασσων (5723) τοις δωδεκα μαθηταις αυτου μετεβη (5627) εκειθεν του διδασκειν (5721) και κηρυσσειν (5721) εν ταις πολεσιν αυτων
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܡܦ݂ܰܩܳܕ݂ܽܘ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܘܰܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile