Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 11:18

New American Standard Version
Matthew 11:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For John came neither eating nor drinking, and they say, 'He has a demon!'
NA26 – ἦλθεν (5627) γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων (5723) μήτε πίνων, (5723) καὶ λέγουσιν, (5719) Δαιμόνιον ἔχει· (5719)
WH – ηλθεν (5627) γαρ ιωαννης μητε εσθιων (5723) μητε πινων (5723) και λεγουσιν (5719) δαιμονιον εχει (5719)
PES – ܐܶܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܘܠܳܐ ܫܳܬ݂ܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile