Lectionary Calendar
Sunday, September 24th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 11:23

New American Standard Version
Matthew 11:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And you, Capernaum, will not be exalted to heaven, will you? You will descend to Hades; for if the miracles had occurred in Sodom which occurred in you, it would have remained to this day.
NA26 – καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; (5701) ἕως ᾅδου καταβήσῃ. (5695) ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν (5675) αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι (5637) ἐν σοί, ἔμεινεν (5656) ἂν μέχρι τῆς σήμερον.
WH – και συ καφαρναουμ μη εως ουρανου υψωθηση (5701) εως αδου καταβηση (5695) οτι ει εν σοδομοις εγενηθησαν (5675) αι δυναμεις αι γενομεναι (5637) εν σοι εμεινεν (5656) αν μεχρι της σημερον
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܝ ܟ݁ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܗܳܝ ܕ݁ܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܬ݁ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬ݁ܶܬ݁ܰܚܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܒ݁ܰܣܕ݂ܽܘܡ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܩܰܝܳܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile