Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:22

New American Standard Version
Matthew 12:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then a demon-possessed man {who was} blind and mute was brought to Jesus, and He healed him, so that the mute man spoke and saw.
NA26 – Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός· καὶ ἐθεράπευσεν (5656) αὐτόν, ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν (5721) καὶ βλέπειν. (5721)
WH – τοτε [ προσηνεγκαν (5656) αυτω δαιμονιζομενον (5740) τυφλον και κωφον | προσηνεχθη (5681) αυτω δαιμονιζομενος (5740) τυφλος και κωφος ] και εθεραπευσεν (5656) αυτον ωστε τον κωφον λαλειν (5721) και βλεπειν (5721)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܕ݁ܰܝܘܳܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܚܪܶܫ ܘܰܥܘܺܝܪ ܘܰܐܣܝܶܗ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܚܰܪܫܳܐ ܘܣܰܡܝܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܘܢܶܚܙܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile