Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:4

New American Standard Bible
Matthew 12:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – how he entered the house of God, and they ate the consecrated bread, which was not lawful for him to eat nor for those with him, but for the priests alone?
NA26 – πῶς εἰσῆλθεν (5627) εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον, (5627) οὐκ ἐξὸν ἦν (5713) αὐτῷ φαγεῖν (5629) οὐδὲ τοῖς μετ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις;
WH – πως εισηλθεν (5627) εις τον οικον του θεου και τους αρτους της προθεσεως εφαγον (5627) ο ουκ εξον (5723) ην (5707) αυτω φαγειν (5629) ουδε τοις μετ αυτου ει μη τοις ιερευσιν μονοις
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܽܘܪܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܟ݂ܰܠ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܘܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile