Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:12

New American Standard Version
Matthew 13:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For whoever has, to him {more} shall be given, and he will have an abundance; but whoever does not have, even what he has shall be taken away from him.
NA26 – ὅστις γὰρ ἔχει, (5719) δοθήσεται (5701) αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· (5701) ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, (5719) (5719) καὶ ἔχει ἀρθήσεται (5701) ἀπ αὐτοῦ.
WH – οστις γαρ εχει (5719) δοθησεται (5701) αυτω και περισσευθησεται (5701) οστις δε ουκ εχει (5719) και ο εχει (5719) αρθησεται (5701) απ αυτου
PES – ܠܡܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܘܢܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile