Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:32

New American Standard Bible
Matthew 13:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and this is smaller than all the {other} seeds, but when it is {fully} grown, it is larger than the garden plants and becomes a tree, so that THE BIRDS OF THE SKY come and NEST IN ITS BRANCHES."
NA26 – μικρότερον μέν ἐστιν (5748) πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν (5748) καὶ γίνεται (5736) δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν (5629) τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν (5721) ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
WH – ο μικροτερον μεν εστιν (5719) παντων των σπερματων οταν δε αυξηθη (5686) μειζον των λαχανων εστιν (5719) και γινεται (5736) δενδρον ωστε ελθειν (5629) τα πετεινα του ουρανου και [ | ] εν τοις κλαδοις αυτου
PES – ܘܗܺܝ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܙܰܪܥܽܘܢܶܐ ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܪܒ݂ܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܰܪܩܽܘܢܶܐ ܘܗܳܘܝܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܦ݁ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܬ݁ܰܩܶܢ ܒ݁ܣܰܘܟ݁ܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile