Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:32

New American Standard Bible
Matthew 13:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and this is smaller than all {other} seeds, but when it is full grown, it is larger than the garden plants and becomes a tree, so that come and ."
NA26 – μικρότερον μέν ἐστιν (5748) πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν (5748) καὶ γίνεται (5736) δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν (5629) τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν (5721) ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
WH – ο μικροτερον μεν εστιν (5719) παντων των σπερματων οταν δε αυξηθη (5686) μειζον των λαχανων εστιν (5719) και γινεται (5736) δενδρον ωστε ελθειν (5629) τα πετεινα του ουρανου και [ | ] εν τοις κλαδοις αυτου
PES – ܘܗܺܝ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܙܰܪܥܽܘܢܶܐ ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܪܒ݂ܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܰܪܩܽܘܢܶܐ ܘܗܳܘܝܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܦ݁ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܬ݁ܰܩܶܢ ܒ݁ܣܰܘܟ݁ܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile