Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:52

New American Standard Bible
Matthew 13:52
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to them, "Therefore every scribe who has become a disciple of the kingdom of heaven is like a head of a household, who brings out of his treasure new things and old."
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς (5685) τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν (5748) ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει (5719) ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά.
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις δια τουτο πας γραμματευς μαθητευθεις (5685) τη βασιλεια των ουρανων ομοιος εστιν (5719) ανθρωπω οικοδεσποτη οστις εκβαλλει (5719) εκ του θησαυρου αυτου καινα και παλαια
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠ ܣܳܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܠܡܰܕ݂ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܶܗ ܚܰܕ݂݈ܬ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܬ݁ܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile