Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:55

New American Standard Bible
Matthew 13:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Is this not the carpenter's son? Is His mother not called Mary, and His brothers, James, Joseph, Simon, and Judas?
NA26 – οὐχ οὗτός ἐστιν (5748) τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται (5743) Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας;
WH – ουχ ουτος εστιν (5719) ο του τεκτονος υιος ουχ η μητηρ αυτου λεγεται (5743) μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος και ιωσηφ και σιμων και ιουδας
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܢܰܓ݁ܳܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܶܗ ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܐܚܰܘܗ݈ܝ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܝܳܘܣܺܐ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile