Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:13

New American Standard Bible
Matthew 14:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when Jesus heard {about John,} He withdrew from there in a boat to a secluded place by Himself; and when the people heard {about this,} they followed Him on foot from the cities.
NA26 – Ἀκούσας (5660) δὲ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν (5656) ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ ἰδίαν· καὶ ἀκούσαντες (5660) οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν (5656) αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων.
WH – ακουσας (5660) δε ο ιησους ανεχωρησεν (5656) εκειθεν εν πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν και ακουσαντες (5660) οι οχλοι ηκολουθησαν (5656) αυτω πεζη απο των πολεων
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܐܶܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܒ݁ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile