Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:2,8

New American Standard Bible
Matthew 14:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said to his servants, "This is John the Baptist; he himself has been raised from the dead, and that is why miraculous powers are at work in him."
NA26 – καὶ εἶπεν class="show tvm">(5627) τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν class="show tvm">(5748) Ἰωάννης βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη class="show tvm">(5681) ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν class="show tvm">(5719) ἐν αὐτῷ.
WH – και ειπεν class="show tvm">(5627) τοις παισιν αυτου ουτος εστιν class="show tvm">(5719) ιωαννης ο βαπτιστης αυτος ηγερθη class="show tvm">(5681) απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναμεις ενεργουσιν class="show tvm">(5719) εν αυτω
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܗܳܢܰܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝܠܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܥܪܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And after being prompted by her mother, she said, "Give me the head of John the Baptist here on a platter."
NA26 – δὲ προβιβασθεῖσα class="show tvm">(5685) ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, Δός class="show tvm">(5628) μοι, φησίν, class="show tvm">(5748) ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
WH – η δε προβιβασθεισα class="show tvm">(5685) υπο της μητρος αυτης δος class="show tvm">(5628) μοι φησιν class="show tvm">(5719) ωδε επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου
PES – ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܶܐܡܳܗ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܦ݂ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile