Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:26

New American Standard Bible
Matthew 14:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the disciples saw Him walking on the sea, they were terrified, and said, "It is a ghost!" And they cried out in fear.
NA26 – οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες (5631) αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα (5723) ἐταράχθησαν (5681) λέγοντες (5723) ὅτι Φάντασμά ἐστιν, (5748) καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν.
WH – οι δε μαθηται ιδοντες (5631) αυτον επι της θαλασσης περιπατουντα (5723) εταραχθησαν (5681) λεγοντες (5723) οτι φαντασμα εστιν (5719) και απο του φοβου εκραξαν (5656)
PES – ܘܰܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܚܶܙܘܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ܗܽܘܢ ܩܥܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile