Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:7

New American Standard Bible
Matthew 14:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so {much} that he promised with an oath to give her whatever she asked.
NA26 – ὅθεν μεθ ὅρκου ὡμολόγησεν (5656) αὐτῇ δοῦναι (5629) ἐὰν αἰτήσηται. (5672)
WH – οθεν [ μετα | μεθ ] ορκου ωμολογησεν (5656) αυτη δουναι (5629) ο εαν αιτησηται (5672)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܝܺܡܳܐ ܠܳܗ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܳܗ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܬ݂ܶܫܰܐܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile