Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:15

New American Standard Bible
Matthew 17:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Lord, have mercy on my son, because he has seizures and suffers terribly; for he often falls into the fire and often into the water.
NA26 – καὶ λέγων, (5723) Κύριε, ἐλέησόν (5657) μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται (5736) καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει (5719) εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.
WH – και λεγων (5723) κυριε ελεησον (5657) μου τον υιον οτι σεληνιαζεται (5736) και κακως [ εχει (5719) | πασχει (5719) ] πολλακις γαρ πιπτει (5719) εις το πυρ και πολλακις εις το υδωρ
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܒ݁ܶܪܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܰܪ ܐܶܓ݁ܳܪܳܐ ܘܒ݂ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦ݂ܶܠ ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile