Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:24

New American Standard Version
Matthew 17:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they came to Capernaum, those who collected the two-drachma {tax} came to Peter and said, ""Does your teacher not pay the two-drachma {tax?}"
NA26 – Ἐλθόντων (5631) δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον (5656) οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες (5723) τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν, (5627) διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ (5719) τὰ δίδραχμα;
WH – ελθοντων (5631) δε αυτων εις καφαρναουμ προσηλθον (5627) οι τα διδραχμα λαμβανοντες (5723) τω πετρω και ειπαν (5627) ο διδασκαλος υμων ου τελει (5719) [ τα | [τα] ] διδραχμα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܩܪܶܒ݂ܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܙܽܘܙܺܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܬ݁ܪܶܝܢ ܙܽܘܙܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser: