Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:6

New American Standard Bible
Matthew 17:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the disciples heard {this,} they fell face down to the ground and were terrified.
NA26 – καὶ ἀκούσαντες class="show tvm">(5660) οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν class="show tvm">(5627) ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν class="show tvm">(5675) σφόδρα.
WH – και ακουσαντες class="show tvm">(5660) οι μαθηται επεσαν class="show tvm">(5627) επι προσωπον αυτων και εφοβηθησαν class="show tvm">(5675) σφοδρα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܢܦ݂ܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܛܳܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile