Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:32

New American Standard Version
Matthew 18:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then summoning him, his lord *said to him, 'You wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me.
NA26 – τότε προσκαλεσάμενος (5666) αὐτὸν κύριος αὐτοῦ λέγει (5719) αὐτῷ, Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά (5656) σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς (5656) με·
WH – τοτε προσκαλεσαμενος (5666) αυτον ο κυριος αυτου λεγει (5719) αυτω δουλε πονηρε πασαν την οφειλην εκεινην αφηκα (5656) σοι επει παρεκαλεσας (5656) με
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܪܳܝܗ݈ܝ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܗܳܝ ܟ݁ܽܠܳܗ ܚܰܘܒ݁ܬ݂ܳܐ ܫܶܒ݂ܩܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܬ݁ ܡܶܢܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile