Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:6

New American Standard Bible
Matthew 18:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but whoever causes one of these little ones who believe in Me to sin, it is better for him that a heavy millstone be hung around his neck, and that he be drowned in the depths of the sea.
NA26 – Ὃς δ ἂν σκανδαλίσῃ (5661) ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων (5723) εἰς ἐμέ, συμφέρει (5719) αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ (5686) μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ (5686) ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης.
WH – ος δ αν σκανδαλιση (5661) ενα των μικρων τουτων των πιστευοντων (5723) εις εμε συμφερει (5719) αυτω ινα κρεμασθη (5686) μυλος ονικος περι τον τραχηλον αυτου και καταποντισθη (5686) εν τω πελαγει της θαλασσης
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܰܟ݂ܫܶܠ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪܶܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܺܝ ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܠܝܳܐ ܪܰܚܝܳܐ ܕ݁ܰܚܡܳܪܳܐ ܒ݁ܨܰܘܪܶܗ ܘܰܡܛܰܒ݁ܰܥ ܒ݁ܥܽܘܡܩܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile