Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:28

New American Standard Bible
Matthew 19:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to them, "Truly I say to you, that you who have followed Me, in the regeneration when the Son of Man will sit on His glorious throne, you also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.
NA26 – δὲ Ἰησοῦς εἶπεν class="show tvm">(5627) αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω class="show tvm">(5719) ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές class="show tvm">(5660) μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ class="show tvm">(5661) υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε class="show tvm">(5695) καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες class="show tvm">(5723) τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
WH – ο δε ιησους ειπεν class="show tvm">(5627) αυτοις αμην λεγω class="show tvm">(5719) υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες class="show tvm">(5660) μοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση class="show tvm">(5661) ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθησεσθε class="show tvm">(5695) και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες class="show tvm">(5723) τας δωδεκα φυλας του ισραηλ
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܪܳܢܳܘܣ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܬ݁ܶܬ݁ܒ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܟ݁ܽܘܪܣܰܘܳܢ ܘܰܬ݁ܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ݂ܛܶܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile