Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:3

New American Standard Bible
Matthew 19:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Some} Pharisees came to Jesus, testing Him and asking, ""Is it lawful {for a man} to divorce his wife for any reason at all?"
NA26 – Καὶ προσῆλθον (5656) αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες (5723) αὐτὸν καὶ λέγοντες, (5723) Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι (5658) τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;
WH – και [ | ] αυτω φαρισαιοι πειραζοντες (5723) αυτον και λεγοντες (5723) ει εξεστιν (5719) [ | ανθρωπω ] απολυσαι (5658) την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτιαν
PES – ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܰܡܢܰܣܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܢܶܫܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܶܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile