Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:4

New American Standard Bible
Matthew 19:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He answered and said, "Have you not read that He who created {them} from the beginning MADE THEM MALE AND FEMALE,
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς class="show tvm">(5679) εἶπεν, class="show tvm">(5627) Οὐκ ἀνέγνωτε class="show tvm">(5627) ὅτι κτίσας class="show tvm">(5660) ἀπ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν class="show tvm">(5656) αὐτούς;
WH – ο δε αποκριθεις class="show tvm">(5679) ειπεν class="show tvm">(5627) ουκ ανεγνωτε class="show tvm">(5627) οτι ο κτισας class="show tvm">(5660) απ αρχης αρσεν και θηλυ εποιησεν class="show tvm">(5656) αυτους
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܐ ܘܢܶܩܒ݁ܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile