Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:9

New American Standard Bible
Matthew 19:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another woman commits adultery."
NA26 – λέγω (5719) δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ (5661) τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ (5661) ἄλλην μοιχᾶται. (5736)
WH – λεγω (5719) δε υμιν οτι ος αν απολυση (5661) την γυναικα αυτου μη επι πορνεια και γαμηση (5661) αλλην μοιχαται (5736)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܒ݂ܶܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܓ݁ܰܘܪܳܐ ܘܢܳܣܶܒ݂ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ ܫܒ݂ܺܝܩܬ݁ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile