Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 1:1,6, 17

New American Standard Bible
Matthew 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The record of the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham:
NA26 – Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.
WH – βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ
PES – ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 1:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesse was the father of David the king. David was the father of Solomon by Bathsheba who had been the wife of Uriah.
NA26 – Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν (5656) τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα. Δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν (5656) τὸν Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου,
WH – ιεσσαι δε εγεννησεν (5656) τον δαυιδ τον βασιλεα δαυιδ δε εγεννησεν (5656) τον σολομωνα εκ της του ουριου
PES – ܐܺܝܫܰܝ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܰܫܠܶܝܡܳܘܢ ܡܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܽܐܘܪܺܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 1:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; from David to the deportation to Babylon, fourteen generations; and from the deportation to Babylon to the Messiah, fourteen generations.
NA26 – Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.
WH – πασαι ουν αι γενεαι απο αβρααμ εως δαυιδ γενεαι δεκατεσσαρες και απο δαυιδ εως της μετοικεσιας βαβυλωνος γενεαι δεκατεσσαρες και απο της μετοικεσιας βαβυλωνος εως του χριστου γενεαι δεκατεσσαρες
PES – ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܓ݂ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܠ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܘܡܶܢ ܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile