Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 1:20

New American Standard Bible
Matthew 1:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when he had thought this over, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife; for the Child who has been conceived in her is of the Holy Spirit.
NA26 – ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος (5679) ἰδοὺ (5628) ἄγγελος κυρίου κατ ὄναρ ἐφάνη (5648) αὐτῷ λέγων, (5723) Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς (5680) παραλαβεῖν (5629) Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν (5685) ἐκ πνεύματός ἐστιν (5748) ἁγίου·
WH – ταυτα δε αυτου ενθυμηθεντος (5679) ιδου (5640) αγγελος κυριου κατ οναρ εφανη (5648) αυτω λεγων (5723) ιωσηφ υιος δαυιδ μη φοβηθης (5680) παραλαβειν (5629) μαριαν την γυναικα σου το γαρ εν αυτη γεννηθεν (5685) εκ πνευματος εστιν (5719) αγιου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܟ݂ ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܒ݁ܳܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile