Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 1:21,25

New American Standard Bible
Matthew 1:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "She will give birth to a Son; and you shall name Him Jesus, for He will save His people from their sins."
NA26 – τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις (5692) τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει (5692) τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.
WH – τεξεται (5695) δε υιον και καλεσεις (5692) το ονομα αυτου ιησουν αυτος γαρ σωσει (5692) τον λαον αυτου απο των αμαρτιων αυτων
PES – ܬ݁ܺܐܠܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܪܳܐ ܘܬ݂ܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܢܰܚܶܝܘܗ݈ܝ ܠܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 1:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but kept her a virgin until she gave birth to a Son; and he named Him Jesus.
NA26 – καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν (5707) αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν (5627) υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν (5656) τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
WH – και ουκ εγινωσκεν (5707) αυτην εως [ [ου] | ου ] ετεκεν (5627) υιον και εκαλεσεν (5656) το ονομα αυτου ιησουν
PES – ܘܠܳܐ ܚܰܟ݂ܡܳܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܗ ܒ݁ܽܘܟ݂ܪܳܐ ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile