Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:15

New American Standard Bible
Matthew 21:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that He had done, and the children who were shouting in the temple {area,} "Hosanna to the Son of David," they became indignant,
NA26 – ἰδόντες (5631) δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἐποίησεν (5656) καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας (5723) ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, (5723) Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, ἠγανάκτησαν (5656)
WH – ιδοντες (5631) δε οι αρχιερεις και οι γραμματεις τα θαυμασια α εποιησεν (5656) και τους παιδας τους κραζοντας (5723) εν τω ιερω και λεγοντας (5723) ωσαννα τω υιω δαυιδ ηγανακτησαν (5656)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܬ݁ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܘܰܛܠܳܝܶܐ ܕ݁ܩܳܥܶܝܢ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܬ݂ܒ݁ܶܐܫ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile