Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:16

New American Standard Bible
Matthew 21:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they said to Him, "Do You hear what these {children} are saying?" And Jesus said to them, "Yes. Have you never read, 'FROM THE MOUTHS OF INFANTS AND NURSING BABIES YOU HAVE PREPARED PRAISE FOR YOURSELF'?"
NA26 – καὶ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Ἀκούεις (5719) τί οὗτοι λέγουσιν; (5719) δὲ Ἰησοῦς λέγει (5719) αὐτοῖς, Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε (5627) ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων (5723) κατηρτίσω (5668) αἶνον;
WH – και ειπαν (5627) αυτω ακουεις (5719) τι ουτοι λεγουσιν (5719) ο δε ιησους λεγει (5719) αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε (5627) οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων (5723) κατηρτισω (5668) αινον
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܢ ܡܶܢ ܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܛܠܳܝܶܐ ܘܰܕ݂ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܬ݁ܰܩܶܢܬ݁ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile