Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:33

New American Standard Bible
Matthew 21:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Listen to another parable. There was a landowner who PLANTED A VINEYARD AND PUT A FENCE AROUND IT, AND DUG A WINE PRESS IN IT, AND BUILT A TOWER, and he leased it to vine-growers and went on a journey.
NA26 – Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. class="show tvm">(5657) Ἄνθρωπος ἦν class="show tvm">(5713) οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν class="show tvm">(5656) ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν class="show tvm">(5656) καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν class="show tvm">(5656) πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. class="show tvm">(5656)
WH – αλλην παραβολην ακουσατε class="show tvm">(5657) ανθρωπος ην class="show tvm">(5707) οικοδεσποτης οστις εφυτευσεν class="show tvm">(5656) αμπελωνα και φραγμον αυτω περιεθηκεν class="show tvm">(5656) και ωρυξεν class="show tvm">(5656) εν αυτω ληνον και ωκοδομησεν class="show tvm">(5656) πυργον και εξεδετο class="show tvm">(5639) αυτον γεωργοις και απεδημησεν class="show tvm">(5656)
PES – ܫܡܰܥܘ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܢܨܰܒ݂ ܟ݁ܰܪܡܳܐ ܘܰܐܚܕ݁ܪܶܗ ܣܝܳܓ݂ܳܐ ܘܰܚܦ݂ܰܪ ܒ݁ܶܗ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܶܗ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ ܘܰܐܘܚܕ݂ܶܗ ܠܦ݂ܰܠܳܚܶܐ ܘܰܚܙܰܩ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile