Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:33,41

New American Standard Bible
Matthew 21:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Listen to another parable. There was a landowner who PLANTED A VINEYARD AND PUT A FENCE AROUND IT, AND DUG A WINE PRESS IN IT, AND BUILT A TOWER, and he leased it to vine-growers and went on a journey.
NA26 – Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. (5657) Ἄνθρωπος ἦν (5713) οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν (5656) ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν (5656) καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν (5656) πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. (5656)
WH – αλλην παραβολην ακουσατε (5657) ανθρωπος ην (5707) οικοδεσποτης οστις εφυτευσεν (5656) αμπελωνα και φραγμον αυτω περιεθηκεν (5656) και ωρυξεν (5656) εν αυτω ληνον και ωκοδομησεν (5656) πυργον και εξεδετο (5639) αυτον γεωργοις και απεδημησεν (5656)
PES – ܫܡܰܥܘ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܢܨܰܒ݂ ܟ݁ܰܪܡܳܐ ܘܰܐܚܕ݁ܪܶܗ ܣܝܳܓ݂ܳܐ ܘܰܚܦ݂ܰܪ ܒ݁ܶܗ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܶܗ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ ܘܰܐܘܚܕ݂ܶܗ ܠܦ݂ܰܠܳܚܶܐ ܘܰܚܙܰܩ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They said to Him, "He will bring those wretches to a wretched end and lease the vineyard to other vine-growers, who will pay him the fruit in the {proper} seasons."
NA26 – λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει (5692) αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται (5695) ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν (5692) αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
WH – λεγουσιν (5719) αυτω κακους κακως απολεσει (5692) αυτους και τον αμπελωνα εκδωσεται (5695) αλλοις γεωργοις οιτινες αποδωσουσιν (5692) αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܺܝܫ ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܟ݂ܰܪܡܳܐ ܢܰܘܚܶܕ݂ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܠܶܗ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile