Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:44

New American Standard Bible
Matthew 21:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And the one who falls on this stone will be broken to pieces; and on whomever it falls, it will crush him."
NA26 – Καὶ πεσὼν (5631) ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· (5701) ἐφ ὃν δ ἂν πέσῃ (5632) λικμήσει (5692) αὐτόν.
WH – [και ο πεσων (5631) επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται (5701) εφ ον δ αν πεση (5632) λικμησει (5692) αυτον]
PES – ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܶܦ݁ܶܠ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܬ݂ܪܥܰܥ ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܗܺܝ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܶܕ݂ܪܶܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile