Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:11

New American Standard Bible
Matthew 22:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But when the king came in to look over the dinner guests, he saw a man there who was not dressed in wedding clothes,
NA26 – εἰσελθὼν (5631) δὲ βασιλεὺς θεάσασθαι (5664) τοὺς ἀνακειμένους (5740) εἶδεν (5627) ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον (5765) ἔνδυμα γάμου·
WH – εισελθων (5631) δε ο βασιλευς θεασασθαι (5664) τους ανακειμενους (5740) ειδεν (5627) εκει ανθρωπον ουκ ενδεδυμενον (5765) ενδυμα γαμου
PES – ܘܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܣܡܺܝܟ݂ܶܐ ܘܰܚܙܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫ ܠܒ݂ܽܘܫܶܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile