Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:16

New American Standard Bible
Matthew 22:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they sent their disciples to Him, along with the Herodians, saying, "Teacher, we know that You are truthful and teach the way of God in truth, and do not care what anyone thinks; for You are not partial to anyone.
NA26 – καὶ ἀποστέλλουσιν (5719) αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες, (5723) Διδάσκαλε, οἴδαμεν (5758) ὅτι ἀληθὴς εἶ (5748) καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, (5719) καὶ οὐ μέλει (5904) σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις (5719) εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων.
WH – και αποστελλουσιν (5719) αυτω τους μαθητας αυτων μετα των ηρωδιανων [ λεγοντας (5723) | λεγοντες (5723) ] διδασκαλε οιδαμεν (5758) οτι αληθης ει (5719) και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκεις (5719) και ου μελει (5719) σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις (5719) εις προσωπον ανθρωπων
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܠܳܐ ܫܩܺܝܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܨܶܦ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܳܣܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile