Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:4,8

New American Standard Bible
Matthew 22:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Again he sent other slaves, saying, 'Tell those who have been invited, "Behold, I have prepared my dinner; my oxen and my fattened cattle are {all} butchered and everything is ready. Come to the wedding feast!"'
NA26 – πάλιν ἀπέστειλεν (5656) ἄλλους δούλους λέγων, (5723) Εἴπατε (5628) τοῖς κεκλημένοις, (5772) Ἰδοὺ (5628) τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα, (5758) οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, (5772) καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε (5773) εἰς τοὺς γάμους.
WH – παλιν απεστειλεν (5656) αλλους δουλους λεγων (5723) ειπατε (5628) τοις κεκλημενοις (5772) ιδου (5640) το αριστον μου ητοιμακα (5758) οι ταυροι μου και τα σιτιστα τεθυμενα (5772) και παντα ετοιμα δευτε (5720) εις τους γαμους
PES – ܬ݁ܽܘܒ݂ ܫܰܕ݁ܰܪ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܡܙܰܡܢܶܐ ܕ݁ܗܳܐ ܫܳܪܽܘܬ݂ܝ ܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܘܪܰܝ ܘܰܡܦ݂ܰܛܡܰܝ ܩܛܺܝܠܺܝܢ ܘܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܛܰܝܰܒ݂ ܬ݁ܰܘ ܠܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 22:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Then he said to his slaves, 'The wedding feast is ready, but those who were invited were not worthy.
NA26 – τότε λέγει (5719) τοῖς δούλοις αὐτοῦ, μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, (5748) οἱ δὲ κεκλημένοι (5772) οὐκ ἦσαν (5713) ἄξιοι·
WH – τοτε λεγει (5719) τοις δουλοις αυτου ο μεν γαμος ετοιμος εστιν (5719) οι δε κεκλημενοι (5772) ουκ ησαν (5707) αξιοι
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܙܰܡܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile