Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:15

New American Standard Bible
Matthew 24:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Therefore when you see the ABOMINATION OF DESOLATION which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place—let the reader understand—
NA26 – Ὅταν οὖν ἴδητε class="show tvm">(5632) τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν class="show tvm">(5685) διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς class="show tvm">(5756) ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ἀναγινώσκων class="show tvm">(5723) νοείτω, class="show tvm">(5720)
WH – οταν ουν ιδητε class="show tvm">(5632) το βδελυγμα της ερημωσεως το ρηθεν class="show tvm">(5685) δια δανιηλ του προφητου εστος class="show tvm">(5756) εν τοπω αγιω ο αναγινωσκων class="show tvm">(5723) νοειτω class="show tvm">(5720)
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܒ݁ܕ݂ܳܢܺܝܐܝܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܩܳܝܡܳܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile