Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:20

New American Standard Bible
Matthew 24:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But pray that your flight will not be in the winter, or on a Sabbath.
NA26 – προσεύχεσθε (5737) δὲ ἵνα μὴ γένηται (5638) φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ·
WH – προσευχεσθε (5737) δε ινα μη γενηται (5638) η φυγη υμων χειμωνος μηδε σαββατω
PES – ܨܰܠܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܪܽܘܩܺܝܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܣܰܬ݂ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile